WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

ODiDK współpracuje z kadrą zagranicznych uniwersytetów oraz szkół wyższych w ramach Programu „Młodzież w działaniu” finansowanego z funduszy Unii Europejskiej. Program wspiera uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli edukację pozaformalną. Umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca do podejmowania rozmaitych działań na rzecz społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu rozwojowi. Promuje ideę zjednoczonej Europy.

W czasie międzynarodowych spotkań młodzieży realizowano zadania statutowe Fundacji: wdrażano nowoczesne techniki i metody nauczania, organizowano animacje językowe, gry integracyjne i konkursy, wyjazdy krajoznawczo-turystyczne oraz programy kulturalne, dzięki którym uczestnicy mieli możliwość zbierania nowych doświadczeń
oraz szybkiego nawiązania wzajemnych kontaktów. W trakcie warsztatów wielonarodowa młodzież wspólnie rozwiązywała zadania, sporządzała dokumentację fotograficzną, wystawiała spektakle, wykonywała prace plastyczne, przygotowywała wystawy.

Program rozpoczął się w 2007 i potrwa do 2013 roku. Bazuje na doświadczeniach jego wcześniejszych edycji: Młodzież (Youth), realizowanym przez ODiDK w latach 2005-2006, Młodzież Dla Europy (Youth for Europe) i Wolontariat Europejski (European Voluntary Service), a także na konsultacjach z beneficjentami i dokumentach wspólnotowych dotyczących kierunków rozwoju polityki młodzieżowej. Nadrzędnymi celami Programu jest przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi, wspieranie ich mobilności oraz promowanie aktywności obywatelskiej. Program wspiera przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi. Szczególny nacisk kładzie na zwiększenie udziału w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami, czyli takiej, która ze względów społecznych, geograficznych, zdrowotnych lub ekonomicznych ma mniejsze możliwości uczestniczenia w życiu społecznym. Program wspiera młodzież i osoby z nią pracujące nie tylko poprzez finansowanie ich projektów, ale także poprzez udostępnianie informacji, organizowanie szkoleń oraz tworzenie możliwości przygotowywania nowych przedsięwzięć z partnerami w całej Europie i poza jej granicami.

„Polak, Węgier na szlakach kulturowo- historycznych Europy" to temat przewodni wymiany, która odbyła się w okresie 12.10.2007 – 19.10.2007 w Suchej Beskidzkiej.
W seminarium organizowanym we współpracy z WSTiE wzięło udział 18 osób
z partnerskiego miasta Szolnok na Węgrzech oraz 24 osoby reprezentujące stronę polską.

W dniach 8-16.10.2008r. odbyła się wymiana polsko-włoska, której tematem była „Polityka. Polsko-włoskie konwersacje młodzieży o Unii Europejskiej”. Realizując projekt, prowadzono debaty o polityce i przyszłości Europy, prezentowano narodowe kultury
i tradycje, organizowano wieczory międzynarodowe, wycieczki krajoznawcze i tematyczne. Szczególnym osiągnięciem tego seminarium jest nagranie przesłania „Moja wiadomość dla młodych żyjących w Unii Europejskiej”, które zostało rozpowszechnione poprzez Centra Informacji Europe Direct.

Od 2006 r. trwa współpraca ODiDK z APURE – Europejskim Uniwersytetem Rozwoju Obszarów Wiejskich – międzynarodową organizacją, która
od dwudziestu lat prowadzi szeroko zakrojoną działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Europy. APURE ma siedzibę na Uniwersytecie Prowansji w Aix en Provence
we Francji i zrzesza przedstawicieli m.in. Francji, Portugalii, Hiszpanii, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch, Danii, Grecji i Polski. APURE jest nowoczesną międzynarodową pozarządową organizacją, która praktykuje wymianę wiedzy i doświadczeń, a jej podstawowym celem jest wpływanie na rozwój obszarów wiejskich Europy w taki sposób, aby następowała równowaga znaczenia i ról obszarów wiejskich i obszarów miejskich. Jest to kwestia bardzo ważna nie tylko z punktu widzenia rozwoju jednoczącej się Europy, ale także dla zachowania różnorodności kulturalnej naszego kontynentu. Cele szczegółowe APURE koncentrują się przede wszystkim na: poprawie dostępu do zatrudnienia oraz wspieraniu aktywności zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, tworzeniu warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia na tych terenach, wspieraniu instytucji
i organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej obszarów wiejskich, upowszechnianiu kształcenia i szkolenia zawodowego wśród osób zatrudnionych
w rolnictwie. APURE współpracuje z Komisją Europejską w zakresie opiniowania
i rekomendowania działań realizowanych na obszarach wiejskich Europy, a jako stowarzyszenie międzynarodowe szczyci się wieloma osiągnięciami. Organizuje wyjazdowe sesje Uniwersytetu Europejskiego w krajach członkowskich, wspiera przedsięwzięcia międzynarodowe i tworzenie sieci instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, popularyzuje ważne idee poza kontynentem europejskim. APURE uczestniczy też w najważniejszych unijnych seminariach i programach, np. w SOCRATES, LEONARDO, LEADER, INTERREG.

Najważniejsze międzynarodowe spotkania pod patronatem APURE, w których uczestniczyła Polska:

- Konferencja APURE w Suchej Beskidzkiej w dniach 25 - 28 czerwca 2006 na temat: „Tradycje i wartości obszarów wiejskich inspiracją rozwoju regionów Europy”.

- Konferencja APURE na Węgrzech w dniach 28 czerwca – 2 lipca 2006 na temat: „Dialog między krajami wchodu i zachodu nt. przyszłości wsi europejskiej”.

- Konferencja APURE na Wyspie Reunion w dniach 14 - 17 grudnia 2006 na temat: „Stójmy trwale na ziemi”.

- Konferencja APURE w Polsce w dniach 13 - 16 kwietnia 2007 na temat: „Znaczenie aktywizacji małych miast i wsi dla przyszłości zjednoczonej Europy”.

- Spotkanie przygotowawcze do kolejnej sesji APURE w Portugalii 20 - 24 czerwca 2007

W dniach 12-14.06.2008r. w Suchej Beskidzkiej odbyła się uroczysta sesja Uniwersytetu Obszarów Wiejskich APURE współorganizowana przez ODiDK, połączona
z jubileuszem 20-lecia istnienia tej organizacji. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób
z krajów członkowskich: Włoch, Portugalii, Węgier, Wyspy Reunion, Wielkiej Brytanii, Danii i Polski. Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli także: Władysław Piskorz – Dyrektor Wydziału ds. Spójności Terytorialnej i Rozwoju Miejskiego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej, Andrzej Hałasiewicz – Zastepca Dyrektora Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) oraz Andrzej Masny – Dyrektor Departamentu Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Tematem sesji APURE był „Rozwój obszarów wiejskich w Europie. Edukacja, kultura i tradycja jako źródło innowacji i nowoczesności”. 3-dniowe obrady odbywały się w na zamku suskim, a podczas sesji konferencyjnej wygłoszono wiele ciekawych wykładów oraz przeprowadzono szereg interesujących debat z udziałem znanych osobistości świata polityki i przedstawicieli władz. Popołudniowe sesje warsztatów w terenie były okazją do zaprezentowania gościom i uczestnikom konferencji obszaru Podbabiogórza jako miejsca, gdzie głęboko zakorzeniona jest tradycja i swobodnie rozwija się mała i średnia przedsiębiorczość. Pokazano również walory przyrodnicze, turystyczne i kulturalne regionu. Uczestnicy spotkań mogli się przekonać, że prezentowane warsztaty rzemieślnicze oraz narzędzia i techniki pracy stanowią wielką szansę dla okolicznych terenów wiejskich. Dają możliwość zachowania lokalnych tradycji i obrzędów jako istotnego elementu oferty agroturystycznej, dzięki której turyści, oprócz wypoczynku, będą mogli poznać folklor mikroregionu. Polska wieś wnosi do Unii Europejskiej ogromne bogactwo, m.in. w postaci niezwykłych walorów turystyczno-krajoznawczych, tradycyjnych metod użytkowania ziemi, ale też przykładów małej przedsiębiorczości opartej na starych, wciąż jeszcze żywych w naszym kraju tradycjach lokalnych.

Sesja Europejskiego Uniwersytetu Rozwoju Terenów Wiejskich umożliwiła uczestnikom szeroką wymianę wiedzy i doświadczeń, co w perspektywie przyczyni się do wypracowania modeli społecznego działania oraz rozwiązywania problemów w skali zarówno lokalnej, jak i regionalnej. Europa od lat boryka się z poważnym problemem migracji zarobkowej mieszkańców terenów rolniczych do dużych aglomeracji, dlatego tak ważne są wszelkie inicjatywy, które zatrzymają niepokojące zjawisko wyludniania się wsi, a nawet całych regionów. Poszukiwanie zatrudnienia daleko poza miejscem zamieszkania to efekt trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, braku skutecznych narzędzi i metod działania, które tym zjawiskom zapobiegną. Problem ten dotyczy też krajów spoza Unii, dlatego ważne jest stworzenie przez państwa stowarzyszone w APURE wspólnego projektu działań o uniwersalnych cechach wykraczających poza granice polityczne i bariery kulturowe.

W czasie spotkania podkreślano, że europejskie obszary wiejskie muszą stawić czoła wielu wyzwaniom. Ze względu na dużą konkurencyjność sektora rolniczego zanika w wielu częściach Europy indywidualny i niepowtarzalny charakter wiejskich wspólnot. Zagrożone jest naturalne piękno obszarów rolniczych. Należy zatem tak promować wiejską gospodarkę, aby na tych właśnie terenach tworzyć nowe miejsca pracy, które podniosą jakość życia mieszkańców wsi i małych miasteczek. Polityka rozwoju obszarów wiejskich będzie skuteczna tylko wtedy, gdy mieszkańcy będą świadomi swoich praw,
ale i możliwości; jeżeli zdecydują się na współpracę i wezmą aktywny udział w takim przekształcaniu swojego środowiska lokalnego, które pozwoli na zachowanie jego unikatowego charakteru.

Organizacja konferencji została bardzo wysoko oceniona przez uczestników z kraju
i zagranicy, a prezes APURE Camilo Mortagua określił ją jako najbardziej udaną
w dotychczasowej 20-letniej historii. Do sukcesu konferencji przyczyniła się także współpraca Fundacji z władzami Powiatu Suskiego, zaangażowanie studentów suskiej WSTiE, którzy pomagali przy jej organizacji, a także osób z różnych organizacji i miejscowych firm. Organizatorzy i uczestnicy są zgodni co do tego, że sesja APURE w Suchej Beskidzkiej stała się początkiem nowego etapu dla Podbabiogórza, który powinien wykorzystać tę szansę na przestrzeni najbliższych lat.

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.03
336,204 Unikalnych wizyt