LEADER +

W 2005 r ODiDK. zainicjował realizację pilotażowego programu LEADER+ na Podbabiogórzu w celu zmobilizowania lokalnej społeczności do pracy na rzecz regionu, znalezienia dróg rozwoju gospodarczego i społecznego oraz podejmowania wspólnych działań zmierzających do poprawy jakości życia i sytuacji ekonomicznej w środowisku lokalnym. Program obecny w UE od kilkunastu lat miał charakter innowacyjny i był w Polsce swego rodzaju eksperymentem, którego celem było sprawdzenie skuteczności nowego podejścia do sposobu prowadzenia polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Fundacja SFOW podpisała umowę dofinansowania realizacji projektu Lokalna Grupa Działania „Łączy nas Babia Góra” na rzecz rozwoju Podbabiogórza, współfinansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie – Sekcja Orientacji oraz budżet państwa w ramach Działania Pilotażowy Program Leader+ Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”.

Projekt Lokalna Grupa Działania „Łączy nas Babia Góra” na rzecz rozwoju Podbabiogórza realizowany był od 19.10.2005 r. do 25.06.2006 r. na obszarze 6 gmin wiejskich i 1 gminy miejsko-wiejskiej Podbabiogórza. Należą do nich: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce i Maków Podhalański. Obszar Podbabiogórza posiada liczne zasoby przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe, historyczne i gospodarcze; poprzez zastosowanie zintegrowanego podejścia w zarządzaniu procesami rozwojowymi, przy pełnej akceptacji zasad zrównoważonego rozwoju oraz przy szerokim i efektywnym partnerstwie międzysektorowym, mogą w decydujący sposób przyczynić się do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich tego regionu.

Wśród celów projektu należy wskazać:

- aktywizację lokalnych środowisk subregionu Podbabiogórza do bezpośredniego udziału w procesach kreowania rozwoju obszarów wiejskich,

- budowę trwałego porozumienia i struktury sieciowej pomiędzy przedstawicielami różnych sektorów Podbabiogórza w celu podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju subregionu oraz rozwiązywania lokalnych problemów,

- opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Podbabiogórza, - utworzenie Lokalnej Grupy Działania jako partnerstwa publiczno-prywatnego,

- stworzenie podstaw dla partnerskiego zarządzania procesami rozwoju obszarów wiejskich Podbabiogórza w celu poprawy efektywności i skuteczności wykorzystania ich zasobów rozwojowych oraz wzrostu konkurencyjności terytorialnej na wszystkich płaszczyznach zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W ramach I etapu realizacji projektu przeprowadzono następujące działania:

- przygotowanie i przeprowadzenie akcji informacyjnej o projekcie i programie,

- przygotowanie i przeprowadzenie konferencji inaugurującej realizację projektu pn. Rola partnerstwa lokalnego dla animowania rozwoju obszarów wiejskich Podbabiogórza,

- organizacja otwartych spotkań szkoleniowo – informacyjnych w każdej gminie,

- organizacja spotkania inaugurującego prace Komitetu Sterującego ZSROW Podbabiogórza i zespołu zadaniowego ZSROW Podbabiogórza skupiającego Lokalnych Animatorów Rozwoju,

- przeprowadzenie cyklu szkoleniowego dla Lokalnych Animatorów Rozwoju z zakresu nowoczesnych metod zarządzania rozwojem lokalnym – 6 modułów szkoleniowych,

- organizacja spotkania informacyjno-szkoleniowego Kierunki innowacyjnej i konkurencyjnej produkcji rolniczej,

- organizacja spotkania informacyjno-szkoleniowego Aktywna Młodzież,

- organizacja spotkania informacyjno-szkoleniowego Wspieranie aktywizacji zawodowej osób poszukujących pracy,

- organizacja spotkania informacyjno-szkoleniowego Zarządzanie produktem turystycznym,

- organizacja spotkania informacyjno-szkoleniowego Pozyskiwanie funduszy UE na rozwój małej i średniej firmy,

- opracowanie internetowego portalu informacyjnego o projekcie,

- opracowanie i publikacja biuletynu informacyjnego z realizacji projektu,

- analiza prawna ram instytucjonalnych dla organizacji Lokalnej Grupy Działania dla realizacji ZSROW Podbabiogórza,

- przygotowanie i przeprowadzenie sektorowych badań ankietowych w subregionie,

- opracowanie statutu i regulaminów tworzonej organizacji Lokalnej Grupy Działania.

W ramach II etapu realizacji projektu przeprowadzono następujące działania:

- przeprowadzenie procedury rejestracyjnej organizacji Lokalnej Grupy Działania,

- analiza zebranych danych (analiza SWOT) poprzez warsztat analityczny,

- prezentacja wyników analiz i warsztatów planistycznych w celu ustalenia celów i priorytetów ZSROW Podbabiogórza,

- przygotowanie i przeprowadzenie konferencji pn. Partnerstwo w zakresie tworzenia marki regionalnej i lokalnej z konsultacjami celów i priorytetów ZSROW Podbabiogórza,

- analiza luk i potencjałów rozwojowych na podstawie lokalnych strategii oraz trendów ponadlokalnych,

- przeprowadzenie audytu zrównoważonego rozwoju,

- opracowanie zintegrowanego raportu na temat diagnozy społeczno-gospodarczej Podbabiogórza,

- analiza polskich i zagranicznych dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich wraz z analizą możliwości implementacji zidentyfikowanych dobrych praktyk na Podbabiogórzu,

- przeprowadzenie warsztatu w zakresie programowania operacyjnego ZSROW Podbabiogórza,

- opracowanie planu operacyjnego dla ZSROW Podbabiogórza,

- przeprowadzenie warsztatu w zakresie budżetowania planu operacyjnego ZSROW Podbabiogórza,

- przygotowanie i przeprowadzenie konferencji Podsumowanie prac nad opracowaniem ZSROW Podbabiogórza – osiągnięcia i zamierzenia,

- opracowanie i publikacja biuletynu informacyjnego podsumowującego efekty projektu z opisem ZSROW,

- przeprowadzenie akcji informacyjnej w każdej gminie na temat możliwości uczestnictwa w procesie wdrażania ZSROW Podbabiogórza wśród społeczności lokalnej,

- ostateczna redakcja dokumentu ZSROW Podbabiogórza.

Realizacja projektu przyczyniła się do zaprogramowania partnerskich działań służących wspieraniu następujących kierunków rozwoju Podbabiogórza:

- rozwój partnerstwa międzysektorowego na obszarach wiejskich Podbabiogórza jako czynnika zwiększającego efektywność lokalnych działań prorozwojowych,

- rozwój zrównoważonej turystyki,

- rozwój ekologicznego i innowacyjnego rolnictwa,

- rozwój mikroprzedsiębiorczości oraz małej i średniej przedsiębiorczości wykorzystującej tradycje i zasoby Podbabiogórza oraz należącej do sektorów „regionalnej szansy” województwa małopolskiego,

- rozwój zasobów ludzkich obszarów wiejskich jako podstawy wzrostu konkurencyjności subregionalnej gospodarki i poprawy warunków życia lokalnej społeczności.

Efektem projektu była także aktywizacja lokalnych środowisk poprzez zorganizowanie cyklu szkoleń otwartych w gminach, zbudowanie trwałego porozumienia pomiędzy przedstawicielami różnych sektorów Podbabiogórza, rozwój kompetencji zawodowych osób uczestniczących w sposób bezpośredni w zadaniach szkoleniowych
i konferencyjnych. Z działań tych skorzystało w sposób bezpośredni około 500 osób, w tym m.in. przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych, mieszkańcy i przedsiębiorcy Podbabiogórza oraz około 1000 osób w sposób pośredni poprzez działania informacyjne i promocyjne projektu. Kluczowym efektem końcowym realizacji pierwszego schematu Leader+ było powstanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podbabiogórze, które następnie samodzielnie już realizowało drugi schemat projektu.

W ramach drugiego schematu Fundacja wspierała Stowarzyszenie w jego działaniach mając swoich przedstawicieli w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej. Na zlecenie Stowarzyszenia zrealizowano w kwietniu 2007 r. konferencję pn. Rozwój nowoczesnego sektora turystycznego Podbabiogórza oraz w tym samym roku następujące szkolenia:

- Kobieta Leader w środowisku wiejskim,

- Szkolenie młodzieżowych liderów,

- Zarządzanie usługami turystycznymi (2 edycje),

- Obsługa klienta w sektorze turystycznym (2 edycje),

- Szkolenie z zakresu technik poruszania się na rynku pracy.

Fundacja przygotowała także i zrealizowała dla Stowarzyszenia dwie wizyty studyjne do zagranicznych Lokalnych Grup Działania, tj. na Wegry w okresie 1-5.07.2007 r. i do Francji w okresie 12-16.09.2007 r.

Fundacja ma w Stowarzyszeniu swoich przedstawicieli i ciagle aktywnie wspiera je w prowadzonych bieżących działaniach. Maria Grzechynka, Dyrektor ODiDK, jest członkiem Rady Stowarzyszenia. W kolejnej fazie Rada będzie oceniała i przyznawała do realizacji środki na projekty zgłaszane do realizacji przez instytucje, organizacje i przedsiębiorców Podbabiogórza.

Wygenerowano w sekund: 0.02
336,175 Unikalnych wizyt