Projekt Partnerski Grundtviga


 W okresie od 1 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2012 nasza organizacja  uczestniczy w realizacji międzynarodowego projektu: ,,PARPADELA – Glos wspólny ponad granicami”.


Projekt realizowany jest w ramach Programu ,,Uczenie się przez całe życie” w ramach akcji ,,Projekty partnerskie Grundtviga”.

 

Projekt PARPADELA opiera się na pomyśle "Wspólnego głosu", praktyki kształcenia nieformalnego, (dyskusje przy stoliku, warsztaty pisania), które wyzwala słowo, pozwala na wymianę poglądów w tematach dotyczących społeczeństwa i w ten sposób wzmacnia lokalne obywatelskie działania. Chodzi tu o utworzenie europejskiego zespołu osób kształcących, które poprowadzą razem rozważania na temat "Wspólnego Głosu ponad granicami". Osoby te skonstruują i przetestują program kształceniowy dla uczących się i animatorów w krajach partnerskich. Zawartość programu oraz metody pedagogiczne będą wytwarzane poprzez dostarczanie narzędzi i doświadczeń przez każdego uczestnika europejskiego zespołu kształcącego, oraz poprzez zastosowanie w praktyce elementów formacji wobec społeczności lokalnych w czasie spotkań słuchaczy/animatorów. W czasie trwania projektu przewidziane jest używanie TIC w celu gromadzenia narzędzi i doświadczeń (blog do pracy), komunikowanie się przez Internet, wysłuchiwanie doświadczeń związanych z funkcjonowaniem w  ramach różnorodnych kultur.

 

Doświadczenia będące rezultatem tej partnerskiej współpracy edukacyjnej pozwolą wytworzyć nam ale i zredukować nowe metody dotyczące "Wspólnego głosu" odpowiednio w ramach sieci naszych stowarzyszeń, także na szczeblu europejskim, oraz stworzyć tym samym platformę zasobów i inicjatyw europejskich.

 

Partnerami w projekcie oprócz ODiDK w Suchej Beskidzkiej są następujące organizacje:

 

Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France (FCSF) - związek francuskich stowarzyszeń na rzecz rozwoju socjalnego i kulturalnego, działający na terenach miejskich i wiejskich. Zrzesza ponad 40 federacji departamentowych i regionalnych, które z kolei grupują około 1200 stowarzyszeń lokalnych, około 20 000 pracowników i 40 000 wolontariuszy.

 

Agrar es Falusi Ifjusagi Korok Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesulete ( AGRARIA-APURE) – węgierskie stowarzyszenie  będące związkiem stowarzyszeń obywatelskich działającym od 1990 roku. W ciągu 20 lat zorganizowało liczne konferencje, seminaria, podróże o charakterze edukacyjnym, pozwalając tysiącom rolników i węgierskim specjalistom poznawać politykę rolną, regulacje prawne, systemy i metody produkcji w Unii Europejskiej, wymieniać się doświadczeniami i tworzyć długotrwałe relacje zawodowe.

 

Peuple et Culture Wallonie/Bruxelles – belgijskie stowarzyszenie zajmujące się działaniami kulturalnymi i edukacyjnymi. Jako stowarzyszenie kształcenia ustawicznego, przez Ministerstwo Gminy Francuskiej w Belgii i Wydział d/s Kultury Prowincji Liège. P.E.C. W/B jest stowarzyszeniem autonomicznym, niezależnym od partii politycznych i związków wyznaniowych, Kościołów.

 

Jugend-Kultur-Werkstatt Falkenheim - Centrum Falkenheim Gallus pracuje od 1990 r. ze społecznością wielo-kulturową i/ lub znajdującą się w trudnych warunkach, we Frankfurcie (Niemcy). Centrum proponuje spotkania uczniów, warsztaty publiczne uwrażliwiające na sztukę, organizację międzynarodowych spotkań młodzieży, warsztaty rzeźby oraz wprowadzające w zagadnienia dot. wymiaru sprawiedliwości ( prewencji).

 

Partnerska praca w projekcie bazowała na doświadczeniu partnerów francuskich dotyczącym ich projektu „Słowa podzielane”, prowadzonym w latach 2006-2009. Chodziło w nim o rozwijanie metod mających wzmocnić aktywny i strukturalny udział uczestników w różnych projektach edukacyjnych, edukacji powszechnej, adresowanych do ludności lokalnej, w ramach sieci organizacji lokalnych, usytuowanej na terenach rolniczych i miejskich.

 

Realizując projekt ,,PARPADELA”  praca nad europejską wymianą metodyki w edukacji powszechnej toczyła się podczas czterech spotkań:

 

14.12.2010. - 18.12.2010. – Périgueux/Francja


Instytucja organizująca spotkanie: Federacja Centrów Socjalnych Regionu Dordogne

Pierwsze spotkanie poświęcone było prezentacji metody „Słów podzielanych”, rozwiniętej przez Federację Centrów Socjalnych regionu Dordogne, odwiedzinach w trzech centrach na terenie departamentu połączonych z wymianą doświadczeń uczestników i działaczy centrów, prezentacją metod partnerów europejskich z Szolznok/Węgry, Sucha Beskidzka/Polska, Frankfurtrt i Fridrichsdorf/Niemcy, PEC Wallonie Liège/Belgia, a z Francji: z Młodzieżowego Domu Kultury (FFMJC), centrów socjalnych (FCSF) oraz ognisk wiejskich (FNFR)

 

10.04.2011. - 14.04.2011 – Liège/Belgia


Instytucja organizująca spotkanie: Ośrodek Ludzie i Kultura

Drugie spotkanie pozwoliło zrozumieć koncepcję „uczestnik–sprawca” na przykładzie PEC realizowaną w miejskiej jadłodajni, gdzie udało się zaangażować konsumentów ze środowiska ekonomicznej biedy do czynnego uczestnictwa, do wzajemnej aktywności.

Osoby, o których mowa, przeszły od oferty charytatywnej do rozwoju aktywności kulturalnej i przy wspólnym ogrodzie. Odwiedziliśmy organizację partnerską dla  PEC (Peuple et Culture – Ludzie i Kultura), która pomaga osobom nie posiadającym dokumentów w rozwiązywaniu różnych problemów ich życia codziennego. Odkrycie tych działań, w ramach „słów podzielanych”, w środowisku miejskim, dotyczących społeczności wielokulturowych, zainspirowało pomysły metodologiczne u partnerów francuskich i niemieckich z Frankfurtu, którzy pracują w środowisku miejskim, oraz u tych, którzy poszukują nowych sposobów zbliżenia, dostępu do społeczności takich jak np. Romowie na Węgrzech.

 

11.10.2011. - 15.10.2011 – Szolnok/Węgry


Instytucja organizująca spotkanie: AGRARIA-APURE

Akcent tego spotkania został położony na powszechną edukację kulturalną na obszarach wiejskich węgierskich. Wizyty pozwoliły nam z jednej strony poznać ofertę i projekty rzemiosła wpływające na rozwój turystyki i gospodarki lokalnej, z drugiej strony zobaczyć działania edukacyjne stowarzyszeń lokalnych, poznać programy skierowane do najmłodszych dzieci, z przedszkoli, wdrażane programy nauczania na Uniwersytecie Technicznym, które przyczyniają się do rozwoju zaniedbanego, zacofanego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności Romów. Ponadto mogliśmy poznać różne, rozwijane metody przekazywania dziedzictwa kulturalnego, w powszechnej edukacji górników, poprzez działalność kulturalną, taką jak teatr, sztuki wizualne i inne.

 

20.03.2012. - 24.03.2012 – Sucha Beskidzka/Polska


Instytucja organizująca spotkanie: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia kadr w Suchej Beskidzkiej.

Uczestnicy projektu mieli możliwość zapoznania się z kształceniem kadr w obszarze turystyki na rzecz regionów wiejskich dzięki działającej w regionie Wyższej Szkole o profilu turystycznym. Edukacja ta przyczynia się do rozwoju turystyki i gospodarki lokalnej. Zapoznano się z realizowanymi przez ODiDK projektami edukacyjnymi (np. edukacja szachowa nauczycieli) w szkołach Powiatu Suskiego, oraz innymi inicjatywami edukacji nieformalnej. W czasie spotkania dyskutowano także nt. tworzenie centrów kulturalnych na wsi, modernizacji oferty turystycznej jak choćby tras narciarskich, hotelarstwa, gastronomii i rzemiosła.

Podczas spotkania,  wszyscy partnerzy projektu Parpadela przedyskutowali elementy bilansu końcowego. Podkreślono, że spotkania dot. projektu, z wszelkimi różnicami poziomu grup, do których był adresowany, kontekstem geopolitycznym, tradycjami kulturalnymi, celami stowarzyszeń pozwoliły wymyślić nowe metody „słów podzielanych” przez tych czy innych partnerów w ich własnych organizacjach. Np. rozwinięte działania polegające na zamieszczaniu ogłoszeń poprzez sklepy ze sprzedażą okazyjną ubrań stosowane w rejonie Dordogne mogą być tworzone w licznych macierzystych stowarzyszeniach partnerów; koncepcja aktywnego uczestnictwa PEC w Liège, np. może być wdrażana przez rozszerzanie zajęć klubów osób starszych w kierunku samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, działań bazujących na wiedzy osób uczestniczących (ogrodnictwo, szycie, itp.).

 

Blog uczestników projektu dostępny pod adresem: http://parpadela.wordpress.com/

 

Efektem końcowym realizacji projektu była wydana Broszuraprezentująca przykłady dobrych praktyk poszczególnych partnerów. Broszura została wydana w wersji papierowej i na DVD. Można ją także pobrać z naszej strony:  POBIERZ BROSZURĘ DOBRYCH PRAKTYK

 

Wygenerowano w sekund: 0.02
336,172 Unikalnych wizyt