ECE więcej...

Europejskie Centrum Edukacji kontynuuje kolejny rok działalności. W planie szkoleń na rok szkolny 2011/12 wykorzystano doświadczenia poprzedniego okresu działalności, zmodyfikowano i poszerzono dotychczasową ofertę, a w propozycjach programowych znalazło się ponad 100 tematów szkoleń i kursów dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych. Szczególny nacisk położono na zagadnienia wychowawcze, stąd wśród zrealizowanych tematów szkoleń m. in. profilaktyka rozwiązywania problemów wychowawczych, jak motywować uczniów do nauki, a także – w związku z reformą systemu edukacji – ewaluacja wewnętrzna, wdrażanie nowej podstawy programowej oraz organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania indywidualnych programów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach kontynuacji cyklu szkoleń „Lokalna Szkoła Dyrektorów” dla kadry kierowniczej przygotowano kilkanaście tematów, przede wszystkim z zakresu prawa oświatowego, zarządzania, nadzoru pedagogicznego oraz aplikowania o fundusze unijne. Tematyka szkoleń uwzględnia aktualne potrzeby kadry kierowniczej. Oferta dla nauczycieli obejmuje m. in. problematykę wychowawczą, doradztwo metodyczne, prowadzenie dokumentacji szkolnej, innowacje pedagogiczne oraz warsztaty komunikacji interpersonalnej prowadzone przez trenera-psychologa. Przygotowano także bogatą propozycję szkoleń informatycznych zarówno dla nauczycieli, jak i kadry zarządzającej, a wśród nich m.in.: multimedia w dydaktyce szkolne, Internet w pracy nauczyciela, usługi w sieciach informatycznych oraz projektowanie stron www czy znaczenie portali społecznościowych W ofercie ECE znalazły się również kursy kwalifikacyjne: kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku oraz kurs kierownika wycieczek szkolnych. W 2010 r. Europejskie Centrum Edukacji zrealizowało projekt „Edukacja szachowa w szkołach powiatu suskiego”, a w 2011r. – projekt „Edukacja szachowa nauczycieli powiatu suskiego”, które zostały dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekty umożliwiły przeszkolenie 60. nauczycieli z terenu powiatu suskiego celem prowadzenia w szkołach zajęć szachowych na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Podczas dwóch 48-godzinnych, bezpłatnych dla uczestników, kursów szachowych nauczyciele zdobyli nowe kwalifikacje pod kierunkiem instruktorów z Małopolskiego Związku Szachowego. Opracowane konspekty zajęć szachowych, plany pracy szkolnych kół szachowych oraz regulaminy turniejów szachowych trafiły do szkół powiatu suskiego.

Każdy uczestnik szkoleń, kursów lub warsztatów otrzymuje certyfikat lub zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia. Po odbytych szkoleniach jest przeprowadzana ewaluacja w formie ankiet, badająca jednocześnie zapotrzebowanie na planowane formy kształcenia. W ramach działalności szkoleniowej podjęto współpracę z wysokiej jakości specjalistami w dziedzinie metodyki nauczania, pedagogiki, psychologii oraz prawa oświatowego.

Działalność Centrum uwzględnia zainteresowania nauczycieli oraz zapotrzebowanie szkół i placówek oświatowych. W związku z tym wprowadzane są nowe formy i tematy dokształcania oraz doskonalenia zawodowego w zależności od aktualnych potrzeb.

Wygenerowano w sekund: 0.04
336,199 Unikalnych wizyt