ODiDK więcej...

  • Poprzez wyodrębnione jednostki Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Suchej Beskidzkiej prowadzi działalność szkoleniową dla rozmaitych grup zawodowych:

- Europejskie Centrum Edukacji, placówka doskonalenia nauczycieli, organizuje kursy i szkolenia dla kadr oświatowych – nauczycieli, dyrektorów szkół, organów prowadzących szkoły; podejmuje w nich aktualne zagadnienia m. in. z dziedziny prawa oświatowego, metodyki, pedagogiki, psychologii, zastosowania nowoczesnych technologii w dydaktyce;

- Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego ODiDK organizuje kursy, szkolenia, seminaria i konsultacje dla przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej. Specjalizuje się w szkoleniach dla firm i instytucji w zakresie: zarządzania, technik sprzedaży i obsługi klienta, finansów i rachunkowości, BHP i p-poż., prawa, kreowania własnego wizerunku, skutecznej komunikacji, warsztatów umiejętności osobistych, szkoleń komputerowych.

  • Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr realizuje cele statutowe Fundacji;

- podejmuje inicjatywy edukacyjne na rzecz dorosłych, dzieci i młodzieży,

- promuje turystykę i produkty lokalne,

- współpracuje z władzami samorządowymi i instytucjami życia społecznego, inicjując przedsięwzięcia o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym,

- przygotowuje i realizuje projekty ze środków Unii Europejskiej,

- prowadzi zakrojoną na szeroką skalę działalność turystyczną wśród dzieci i młodzieży,

- jest członkiem Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej,

- bierze udział w promocji Polski za granicą,

- prowadzi działalność charytatywną.

  • ODiDK od lat wyróżnia się aktywnością w środowisku lokalnym; współpracuje z władzami samorządowymi, instytucjami życia społecznego, firmami i przedsiębiorstwami, będąc godnym zaufania partnerem. Rokrocznie włącza się w organizację wielu imprez realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury, Muzeum Miejskie i Bibliotekę Suską. ODIDK współpracuje również z organizatorami studenckich juwenaliów – przedsięwzięcia mającego na celu integrację społeczności akademickiej ze środowiskiem lokalnym. Władze Suchej Beskidzkiej wielokrotnie podkreślały znaczenie lokalizacji Fundacji właśnie w tym mieście oraz jej wkład w rozwój i promocję miejscowości. W 2010 r. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr SFOW otrzymał kolejną „Pąsową Różę”, wyróżnienie będące symbolem szczególnego zaangażowania w działalność kulturalną miasta poprzez sponsorowanie suskich przedsięwzięć kulturalnych i sportowych, takich jak np.: Z Chopinem na ty – cyklu wydarzeń muzycznych realizowanych z okazji Roku Chopinowskiego (wraz z Burmistrzem Miasta Sucha Beskidzka, Stowarzyszeniem Muzyki Polskiej, Miejskim Ośrodkiem Kultury Zamek oraz Województwem Małopolskim), koncert Sybiraków znad Bajkału (wraz z Narodowo-Kulturalną Autonomią Polaków „Nadzieja”) „Koncert Noworoczny”, „Suska Majówka”, „Dni Ziemi Suskiej”, „Memoriał Henryka Łasaka”, „Dzień w Muzeum”.
Wygenerowano w sekund: 0.02
336,181 Unikalnych wizyt