Szkolenia dla pracowników administracji publicznej

 

1/ Finanse publiczne w praktyce - aktualny stan prawny.

2/ Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych.

3/ Profesjonalna obsługa klienta.

4/ Partnerstwo publiczno-prywatne.

5/ Planowanie i gospodarowanie przestrzenne.

6/ Projekty inwestycyjne– planowanie i realizacja.

7/ Rozwój regionalny i lokalny oraz współpraca regionalna.

8/ Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie.

9/ Zarządzanie strategiczne.

10/ Promocja gminy, miasta, regionu – warsztaty budowania strategii promocji.

11/ Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych.

12/ Nadzór i kontrola nad prawidłowym wykorzystaniem środków publicznych.

13/ Dyscyplina finansów publicznych oraz odpowiedzialność za jej naruszenie.

14/ Audyt wewnętrzny.

15/ Budżetowanie, sprawozdawczość finansowa oraz rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego.

16/ Strategia finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

17/ Planowanie i tworzenie budżetu zadaniowego.

18/ Kodeks postępowania administracyjnego.

19/ Krajowe procedury administracyjne.

20/ Kompetencja i odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej.

21/ Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego.

22/ E-administracja – obowiązki podmiotów publicznych w zakresie informatyzacji, nowe uregulowania prawne.

23/ Stanowienie aktów prawa miejscowego.

24/ Planowanie i realizacja inwestycji budowlanych.

25/ Realizacja robót budowlanych wg FIDIC.

26/ Prawo ochrony środowiska.

27/ Gospodarka odpadami.

28/ Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych.

29/ Dostęp do informacji publicznej.

30/ Prawne i ekonomiczne aspekty zawierania umów.

31/ System funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

32/ Prawo regionalne i samorządowe Unii Europejskiej.

33/ Urzędnik polski wobec prawa Unii Europejskiej.

34/ Przygotowanie projektów i wniosków aplikacyjnych w ramach

funduszy strukturalnych.

35/ Zarządzanie projektem współfinansowanym z funduszy unijnych.

36/ Kontrola i audyt projektu dofinansowanego z funduszy Unii

Europejskiej.

37/ Ewaluacja projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

38/ Finansowanie potrzeb inwestycyjnych gminy z funduszy

strukturalnych.

39/ Wystąpienia publiczne – techniki profesjonalnej prezentacji.

40/ Kreowanie informacji - szkolenie dla rzeczników prasowych organów samorządowych i administracji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.02
336,168 Unikalnych wizyt