Powitanie

Została powołana do życia w 1991 r. w Warszawie. Organizacją kieruje prezes Danuta Kryska.

Głównym celem Fundacji jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju małych miast i wsi oraz promocja rozwoju społeczno-ekonomicznego tych obszarów. Instytucja podejmuje szereg przedsięwzięć w wymiarze gospodarczym, społecznym i kulturalnym oraz wspiera współpracę regionalną i ponadregionalną w tym zakresie.

Prowadzi działalność szkoleniową w formie kształcenia ustawicznego dla rozmaitych grup zawodowych, w tym dla nauczycieli i kadr oświatowych, organizuje kursy, seminaria i konsultacje dla przedsiębiorców, podejmuje inicjatywy edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży, promuje turystykę i produkty lokalne, współpracuje z władzami samorządowymi i instytucjami życia społecznego inicjując przedsięwzięcia o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Ma duże doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej.

Realizując cele statutowe Fundacja SFOW w szczególności:

- wspiera rozwój lokalny poprzez współpracę ze społecznościami lokalnymi, liderami władz samorządowych, przedsiębiorcami i organizacjami biznesowymi,

- buduje porozumienia między organizacjami pozarządowymi i sektorem publicznym poprzez działalność informacyjną, szkoleniowa i doradczą,

- prowadzi analizy i formułuje rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich Europy, w tym przede wszystkim poprzez współpracę z międzynarodową organizacją APURE - Uniwersytetem Rozwoju Obszarów Wiejskich (ciałem doradczym Komisji Europejskiej),

- inspiruje badania naukowe problemów wiejskich i wykorzystuje ich wyniki w ustalaniu potrzeb szkoleniowych i wychowawczych dla różnych środowisk,

- opracowuje wnioski aplikacyjne i wdraża projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej,

- organizuje sympozja, konferencje i warsztaty o zasięgu krajowym i międzynarodowym, promujące idee rozwoju obszarów wiejskich,

- organizuje doskonalenie nauczycieli oraz osób zaangażowanych w pracę placówek oświatowych,

- bierze udział w opracowywaniu programów nauczania, pomocy dydaktycznych, podręczników i materiałów metodycznych; prowadzi w tym zakresie działalność wydawniczą i poligraficzną,

- udziela pomocy szkołom, organizacjom społecznym, instytucjom prowadzącym działalność oświatową i wychowawczą, prowadzi własne szkoły i ośrodki szkolenia kadr kształcące pracowników spółdzielni, przedsiębiorstw, instytucji, a także działaczy samorządowych,

- organizuje kusy kwalifikacyjne i seminaria szkoleniowe dla biznesu,

- prowadzi obiekty hotelowo-konferencyjne,

- prowadzi staże i praktyki zawodowe, współpracując z instytucjami rynku pracy,

- prowadzi działalność charytatywną, wspierając przede wszystkim dzieci i młodzież z rodzin uboższych oraz domów dziecka.

Fundacja Spółdzielczy Fundusz Oświaty Wiejskiej w Warszawie prowadzi na terenie kraju ośrodki regionalne, wśródk których wiodącą rolę pelni Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Suchej Beskidzkiej. Dyrektorem ODiDK od kilkunastu lat jest Maria Grzechynka.


News


Brak opublikowanych newsów

Wygenerowano w sekund: 0.02
342,733 Unikalnych wizyt